• 31/03/2023 06:43

10.000 χαμηλότοκα δάνεια για νέους θα είναι όπως αυτή η ροή, αποδεικτικά στοιχεία και προθεσμία

ByGreeceit.gr

Μαρ 3, 2023
«Πόλεμος» του Αρείου Πάγου σε πλειστηριασμούς, επισφαλή δάνεια, εισαγγελική πρόταση

Άνοιξε ο δρόμος για την αποδοχή αιτήσεων για το χαμηλότοκο δάνειο «My Home» για νέους.

Οι αιτήσεις για δάνεια θα είναι ανοιχτές μέχρι τα τέλη Μαρτίου οπότε και θα ληφθεί κοινή υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό των όρων του προγράμματος και την επεξήγηση της διαδικασίας.

Πολίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, δηλαδή μεταξύ 25 και 39 ετών κατά την υποβολή της αίτησης δανείου, έχουν ετήσιο εισόδημα 10.000 € και υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια για τη χορήγηση επιδομάτων θέρμανσης. ακίνητα, υποβάλουν αίτηση και γενικά αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητά τους σε μία από τις συμμετέχουσες τράπεζες.

επεξεργάζομαι, διαδικασία
– Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύνολο δικαιολογητικών για κάθε κριτήριο επιλεξιμότητας. Η τράπεζα θα ελέγξει εάν κάθε αιτών πληροί τις προϋποθέσεις (όριο ηλικίας, εισόδημα, έλλειψη κατάλληλου ακινήτου για να ζήσει).

Εάν πληρούνται αυτά, θα αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου βάσει εσωτερικών κανόνων και θα καθορίσουν τα κριτήρια προέγκρισης δανείου και πίστωσης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από την κοινοποίηση στον αιτούντα.

– Η τράπεζα ειδοποιεί τον αιτούντα για την προέγκριση και ενημερώνει τον αιτούντα εντός 60 ημερών ότι το ζητούμενο ποσό δανείου (το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 €), το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί και η αξία του δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Πρέπει να ενημερώσετε την τράπεζά σας . 200.000 ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς, θα παράσχουμε τα απαραίτητα έγγραφα ώστε η τράπεζα να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.

Η μη τήρηση της προθεσμίας ακυρώνει την οικονομική προέγκριση.

Εάν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβληθούν εγκαίρως, αφού επικοινωνήσει η τράπεζα με την ΕΤΑ, η ΕΤΑ θα παγώσει το ποσό του ζητούμενου δανείου εν αναμονή της οριστικής ή μερικής έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα. Συγκεκριμένη εφαρμογή στο πρόγραμμα.

– Στη συνέχεια η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εφόσον από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη δανείου επί του ακινήτου, η σχετική δανειακή σύμβαση θα υποβληθεί στην ΕΤΑ. Η ΕΖΕΣ θα ελέγξει τα υποβληθέντα στοιχεία και θα εγκρίνει τη σύμβαση. εφόσον όμως α) ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για δάνειο ή έχει συνάψει συμφωνία με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος ή β) το ποσό που αναφέρεται στη συμφωνία υπερβαίνει το ποσό που έχει δεσμευτεί. ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή γ) Τα στοιχεία που εισάγονται είναι λανθασμένα.

– Η υπογραφή της σύμβασης με τον τελικό δικαιούχο, η εγγραφή της υποθήκης ή της στεγαστικής πράξης στην οποία είναι εξασφαλισμένη το δάνειο και η πληρωμή του συνολικού ποσού της σύμβασης θα γίνει εντός 6 μηνών από την έγκριση. EBA. Οι παραπάνω προθεσμίες παρατείνονται κατά δύο μήνες εάν η αίτηση εγγραφής στεγαστικού δανείου ή γραμμάτιου υποβληθεί κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν λόγω αμέλειας του αιτούντος, η αίτηση θα απορριφθεί.

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται ως εξής:

1. Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης ή της εθνικής του ταυτότητας.

2. Η οικογενειακή κατάσταση (π.χ. μονογονεϊκή οικογένεια ή οικογένεια με πολλά παιδιά) αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που εκδόθηκε τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης δανείου. Ειδικότερα, όσον αφορά την απόδειξη της μονογονεϊκότητας, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (χήρα, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ικανότητα του άλλου γονέα να φροντίζει τον γονέα). υιοθεσία με υιοθεσία ). μονογονεϊκός, κ.λπ.).

3. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος του αιτούντος θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του προηγούμενου φορολογικού έτους. Εάν είστε σύζυγος ή σύντροφος που συμβιώνετε, το οικογενειακό εισόδημα θα ληφθεί υπόψη ανεξάρτητα από το αν υποβάλετε ξεχωριστή δήλωση ή εάν κάποιος από εσάς κάνει αίτηση για δάνειο. Ως δικαιολογητικό για το στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους είτε η εκκαθαριστική επιστολή/βεβαίωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων για το τελευταίο φορολογικό έτος. Επομένως, εάν είστε σύζυγος ή σύντροφος που συμβιώνετε, θα πρέπει να υποβάλετε και τα δύο χωριστά ή εάν κάποιος από εσάς κάνει αίτηση για δάνειο.

4. Ο αιτών υποβάλλει την περσινή Δήλωση Ακινήτου (Ε9) και τον περσινό Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) για να βεβαιωθεί η ύπαρξη κατάλληλου ακινήτου για κατοικία. Ετος. Σε περίπτωση συζύγου ή συγκατοίκου, ανεξάρτητα από το αν η αίτηση είναι κοινή ή μονομερής, θα πρέπει να υποβληθούν και τα έγγραφα ταυτοποίησης της συζύγου ή του συγκατοίκου.

Εάν τα παραπάνω δικαιολογητικά αποδεικνύουν την ύπαρξη του ακινήτου, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια και να πληρούνται σωρευτικά για να καθοριστεί η καταλληλότητα για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του αιτούντος.

Α) Το εμβαδόν του ακινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 τετραγωνικά μέτρα, αυξήστε το κατά 10 τετραγωνικά μέτρα. Για κάθε μέλος της οικογένειας που ζει με τον αιτούντα.

Β) Ο αιτών έχει πλήρη κυριότητα ή δικαίωμα χρήσης του ακινήτου σε ποσοστό 50% και άνω.

Γ) Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια τοπική μονάδα με την εργασία ή το επάγγελμα του αιτούντος.

Δ) Το ακίνητο χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρασχέθηκαν είναι αληθή και πλήρη, ότι τα δικαιολογητικά είναι γνήσια και ότι ο αιτών έχει ενημερωθεί για τους όρους του προγράμματος, τα αποδέχεται πλήρως. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά ή να διερευνήσει περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

Μετά την έγκριση του δανείου και πριν την εκταμίευσή του, η τράπεζα υποχρεούται να ενημερώσει την ΕΤΑ και τη ΔΥΠΑ για την επιλεξιμότητα του δικαιούχου και τους ελέγχους που έχει ασκήσει επί της αποκτηθείσας περιουσίας.

Πηγή: magnesianews.gr