• 07/06/2023 12:56

7 μυστικά για να πληρώνετε λιγότερους φόρους

ByGreeceit.gr

Φεβ 26, 2023
7 μυστικά για να πληρώνετε λιγότερους φόρους

Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται έως ότου οι φορολογούμενοι αρχίσουν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως τις 25 Μαρτίου, ενώ οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνουν έως τις 30 Ιουνίου.
Η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται έως ότου οι φορολογούμενοι αρχίσουν να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2022. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει έως τις 25 Μαρτίου, ενώ οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνουν έως τις 30 Ιουνίου. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου. Ο φόρος που θα προκύψει θα καταβληθεί σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις με την τελική πληρωμή να καταβάλλεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2024.

Οι εταιρικοί λογιστές και οι δημόσιοι φορείς πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αποδεικτικά μισθών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματικές δραστηριότητες και μερισμάτων για το φορολογικό έτος 2022 έως τις 28 Φεβρουαρίου.

Με βάση το πιστοποιητικό μισθού σας, η φορολογική σας δήλωση θα συμπληρωθεί εκ των προτέρων με δεδομένα σχετικά με το εισόδημά σας που αποκτήσατε το 2022 και τους φόρους που καταλογίστηκαν και παρακρατήθηκαν.

σημεία εξοικονόμησης φόρου
Ακολουθούν ορισμένα πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη οι φορολογούμενοι για να εξασφαλίσουν τις φορολογικές τους εκπτώσεις:

Εκπτώσεις φόρου για παιδιά. Εκπτώσεις φόρου δικαιούνται φορολογούμενοι που απέκτησαν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις το 2022 και φορολογούμενοι που ασχολήθηκαν με γεωργικές δραστηριότητες ως επαγγελματίες αγρότες το 2022. Η έκπτωση είναι έως 777€ ανά άγαμο άτομο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, έως 810€ ανά έγγαμο γονέα με ένα εξαρτώμενο τέκνο, ανά έγγαμο γονέα με δύο εξαρτώμενα τέκνα μπορεί να φτάσει έως και 900€ ανά άτομο και έως 1.120€ ανά έγγαμο . Γονείς με τρία παιδιά. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των 3 ετών ισχύει πρόσθετη πίστωση φόρου 220 EUR. Σε κάθε περίπτωση, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες στο επάγγελμα που έχουν παιδιά δικαιούνται αυξημένες φορολογικές εκπτώσεις.
Στο νέο έντυπο Ε1 προστέθηκε νέος κωδικός για να υποδεικνύονται τα τέλη που καταβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής σε παραλήπτες ορισμένων ειδικοτήτων το 2022. Το ποσό προσυμπληρώνεται από την ΑΑΔΕ βάσει στοιχείων που αποστέλλονται από την τράπεζα, αλλά εάν ο φορολογούμενος διαφωνεί με το ποσό, μπορεί να δηλώσει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν από τις εισπράξεις. Γίνεται ξεχωριστή καταγραφή συγκεκριμένων δαπανών για τον χωριστό υπολογισμό πρόσθετης πίστωσης φόρου έως 2.200 ευρώ για δαπάνες σε επαγγελματίες που είναι όλο και πιο επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή.
Θα υπάρξει επίσης ένας νέος κωδικός, ο οποίος θα περιέχει ποσά που πληρώνουν ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι για οκτώ κατηγορίες αμοιβών ιατρικών επαγγελματιών το 2022. Κάθε απόδειξη από έναν συγκεκριμένο επαγγελματία καλύπτει το 30% του προσωπικού εισοδήματος κάθε φορολογούμενου και μετράει διπλάσιο για την αποφυγή καταβολής πρόσθετου φόρου 22%.
Τα άτομα με αναπηρία άνω του 67% δικαιούνται μείωση του φόρου εισοδήματος 200 ευρώ. Επιπρόσθετη φορολογική ελάφρυνση 200 ευρώ ισχύει εάν ο φορολογούμενος και τα εξαρτώμενα μέλη τους:
α) Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% βάσει Γνωμοδότησης Διαπίστευσης Αναπηρίας του Κέντρου Διαπίστευσης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή της Ανώτατης Υγειονομικής Υπηρεσίας Στρατού (ΑΣΥΕ). Δεν λαμβάνεται υπόψη η επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,
β) συνταξιούχοι ανάπηροι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί·
γ) Θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών πράξεων που δικαιούνται να λάβουν συντάξεις που σχετίζονται με τον πόλεμο.
δ) Άτομα με αναπηρία που δικαιούνται συντάξεις από δημόσια ταμεία ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.
Μείωση φορολογητέου εισοδήματος από πληρωμές ασφαλίστρων για αγορά χρόνου ασφάλισης. Τα ασφάλιστρα που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στους υποχρεωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς για να αγοράσουν ασφαλισμένο χρόνο (όπως ο χρόνος στρατιωτικής θητείας) το 2022 μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από την εργασία. Για την εξασφάλιση αυτής της μείωσης, κάθε εργαζόμενος πρέπει να καταχωρήσει στον αντίστοιχο κωδικό το ποσό της εισφοράς που καταβλήθηκε για εξαγορά.
Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα απαλλάσσονται τόσο από φόρο εισοδήματος όσο και από φόρο αλληλεγγύης, ενώ ταυτόχρονα καλύπτουν πρόσθετες εκτιμώμενες διαφορές εισοδήματος. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα έσοδα από την πώληση ακινήτων (μείον το κόστος απόκτησης του ακινήτου), τα έσοδα από την πώληση άλλων περιουσιακών στοιχείων, τις προσωρινές παροχές από ασφαλιστικά ταμεία, τη χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη και τα έσοδα από δάνεια. περιλαμβάνεται. , κληρονομιές, δωρεές ή γονικές χρηματικές παροχές, κέρδη από λαχεία, προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία από ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΑΜΕ ΣΤΙΧΗΜΑ, ΟΠΕΚΑ, αποζημίωση ειδικού σκοπού που καταβάλλεται το 2022.
Οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα ακίνητά τους αλλά δεν εισπράττουν ενοίκιο έχουν τρόπους να αποφύγουν τη φορολόγηση των ανείσπρακτων εισοδημάτων.
Δύο ενέργειες εκκαθάρισης φόρων για τους φορολογούμενους με ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να γίνουν πριν από την υποβολή φορολογικής δήλωσης και είναι:
1. Εάν εκδοθεί ένταλμα πληρωμής, διαταγή χρήσης ενοικίου ή δικαστική απόφαση σχετικά με άρνηση ή απονομή ενοικίου κατά του μισθωτή ή ασκηθεί αγωγή άρνησης ή απονομής ενοικίου κατά του μισθωτή.
2. Να υποβάλλει αντίγραφα των εκδοθέντων διαταγών, αποφάσεων ή μηνύσεων που έχουν κατατεθεί στην εφορία. Εάν δεν υποβληθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή δήλωσης ανείσπρακτου ενοικίου, το ποσό που δηλώθηκε ως ανείσπρακτο εισόδημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και η εφορία θα προβεί σε νέα τακτοποίηση της δήλωσης φορολογώντας το καθορισμένο ποσό.
Σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του εντύπου δήλωσης οφειλής στο οποίο αναφέρονται οι απαιτήσεις του εκμισθωτή/υποεκμισθωτή. Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ., πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία καταβολής του ενοικίου.
Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά το 2022 και τα ενοίκια που δηλώθηκαν ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2022 πρέπει πρώτα να δηλωθούν στο Έντυπο Ε2 και θα μεταφερθούν αυτόματα στο Ε1.

Πηγή: imerisia.gr

Πηγή: magnesianews.gr