• 19/06/2024 01:02

Άδεια απουσίας και επίδομα μητρότητας δημοσίων υπαλλήλων

ByGreeceit.gr

Δεκ 10, 2022
Ελάτε στο Viber

Με αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζονται οι άδειες μητρότητας και τα επιδόματα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, άνδρες και γυναίκες, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ). – Διατάξεις που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα.

Όροι παροχής και προστασίας των ειδικών ευπαθών ομάδων του κράτους περιλαμβάνονται στην απόφαση που αναφέρει:

Σε ό,τι αφορά την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, οι εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (νυν e-ΕΦΚΑ), ανεξαρτήτως οργανικής ιδιότητας, δικαιούνται ειδική προστασία μητρότητας. 9 μήνες διακοπές.

Και αυτό χρησιμοποιεί κανονική ετήσια άδεια για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει ετήσιων προθεσμιών μετά τη λήξη της άδειας ιατρού και άδεια ίσης διάρκειας με το μειωμένο ωράριο και αμέσως μετά την παραπάνω περίοδο. Χορηγήστε το.

Οι μητέρες που δεν κάνουν χρήση του μειωμένου χρόνου και της συνομήλικης άδειας που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ ανωτέρω δικαιούνται την ανωτέρω ειδική άδεια μητρότητας αμέσως μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας. Μειωμένο ωράριο που προβλέπει το άρθρο 37 του ν. 4808/2021.

ημερομηνία έναρξης

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας λήξης της ανωτέρω άδειας. Επιπλέον, για την παροχή ειδικών επιδομάτων προστασίας μητρότητας σε υποτιθέμενες μητέρες του άρθρου 1464 ΑΚ που απέκτησαν τέκνο με παρένθετη μητρότητα και σε μέλη του προσωπικού που υιοθέτησαν παιδί από την εγγραφή του παιδιού μέχρι την ηλικία των 8 ετών.

Ως «υπάλληλος που υιοθετεί παιδί» ή, ακόμη και πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης για υιοθεσία, ως υπάλληλος άλλου φορέα που έχει το παιδί υπό την επιμέλειά του ή από τους βιολογικούς γονείς ή γονείς του παιδιού,

Ως «ένταξη παιδιού στην οικογένεια» νοείται η σωματική μεταφορά του παιδιού στον «υπάλληλο που υιοθετεί το παιδί» όπως αποδεικνύεται από σχετική τεκμηρίωση της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας φροντίδας και ανατροφής για σκοπούς υιοθεσίας. ημερομηνία γέννησης. είτε από τον βιολογικό γονέα ή τους γονείς, όπως αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό έγγραφο υπογεγραμμένο από τον «υπάλληλο που υιοθετεί το παιδί», ακόμη και πριν από την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου υιοθεσίας.

Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει την ειδική άδεια μητρότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στον πατέρα για έως και επτά μήνες, εάν ο πατέρας εργάζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση σε επιχείρηση ή με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου. Εχω.

Εφόσον ο πατέρας λαμβάνει την άδεια που του έχει μεταβιβάσει η μητέρα, δικαιούται τις παροχές και τις συνέπειες ως προς την ασφαλιστική κάλυψη. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά της Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας καθώς και όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. ”

Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι IDOH που λαμβάνουν Ειδική Άδεια Μητρότητας την ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δικαιούνται να λάβουν το υπόλοιπο της Ειδικής Άδειας Μητρότητας τους μέχρι να περάσουν εννέα μήνες.

Ωστόσο, εάν έχετε ήδη λάβει 6 μήνες ειδικής άδειας μητρότητας και λήξει πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4997/2022 (25-11-2022), δεν θα μπορείτε να πάρετε το υπόλοιπο της ειδικής άδειας μητρότητας. Προστατευτική άδεια μέχρι να περάσουν 9 μήνες.

σάλτσα: ΟΤ

Πηγή: magnesianews.gr