• 30/11/2023 20:47

Αυτόματη αξιολόγηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ – ενδιαφερόμενοι

ByGreeceit.gr

Δεκ 23, 2022
Αυτόματη αξιολόγηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ - ενδιαφερόμενοι

Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται η διαδικασία αυτόματης αξιολόγησης των αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ για δαπάνες που πραγματοποιούν στην Ελλάδα εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη.

Η απόφαση του Pizili ανέφερε ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και όλες οι νέες αιτήσεις, θα αξιολογηθούν αυτόματα με την εφαρμογή κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου. Είμαι εδώ.

Μια αυτοματοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων θα διενεργείται αυτόματα την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Επιστροφές ΦΠΑ» και θα περιλαμβάνει εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν παραληφθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση τεχνικής βλάβης του συστήματος, η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου θα ξεκινήσει μετά την αποκατάσταση της τεχνικής βλάβης του συστήματος και θα περιλαμβάνει τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν ληφθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Για αιτήσεις στην κατηγορία “Αιτήσεις Αυτόματης Έγκρισης”, θα δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική λίστα με τον αριθμό αναφοράς κάθε αίτησης και το εγκεκριμένο ποσό επιστροφής χρημάτων και θα εκδίδουμε απόφαση εφάπαξ επιστροφής χρημάτων.

Για αιτήσεις επιστροφής χρημάτων που εμπίπτουν στις “εν μέρει ελεγμένες αιτήσεις”, θα εξετάσουμε ορισμένα από τα έγγραφα που σχετίζονται με την αίτηση και θα εκδίδουμε απόφαση επιστροφής χρημάτων.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες με την ένδειξη “Αιτήσεις για πλήρη εξέταση”, θα πραγματοποιηθεί πλήρης έλεγχος των εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση.

Για τις αιτήσεις στην κατηγορία που φέρει την ένδειξη “αυτόματες εγκεκριμένες εφαρμογές”, λαμβάνεται δειγματοληπτικό ποσοστό 2% των αιτήσεων που πληρώθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και πραγματοποιείται πλήρης εξέταση.

Για τις αιτήσεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία με την ένδειξη “Αιτήσεις για μερική εξέταση”, θα ληφθεί δειγματοληπτικό ποσοστό 5% από τις αιτήσεις που πληρώθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και θα διενεργηθεί πλήρης αναθεώρηση.

Τέλος, η απόφαση Πιτσιλή αναφέρει ότι, κατόπιν εισήγησης των αρμόδιων αρχών, τα πρότυπα ανάλυσης κινδύνου που εφαρμόζονται στην παραπάνω διαδικασία θα επανεκτιμηθούν και θα τροποποιηθούν.

Πηγή: magnesianews.gr