• 23/02/2024 23:09

Χορηγήθηκαν 3.220 νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες

ByGreeceit.gr

Νοέ 7, 2022
Ελάτε στο Viber

Ο Δημόσιος Οργανισμός Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ξεκίνησε μια «επιχειρηματική πρωτοβουλία για την απασχόληση 3.220 νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας μεταξύ 30 και 45 ετών σε υποανάπτυκτες περιφέρειες και περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο την ψηφιοποίηση. Έχουμε ανακοινώσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα πρόγραμμα που χορηγεί Οικονομία”.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανθρώπινη Ανάπτυξη, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 47.656.000 €.

Σκοπός της δράσης είναι η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων βοηθώντας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την πρόσκληση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Το επίκεντρο θα είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. Λεπτομέρειες για τον ΚΑΔ, που ανήκει στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας, μπορείτε να βρείτε στην ανοιχτή επιστολή πρόσκλησης.

Συγκεκριμένα, η δράση αυτή γίνεται από πρώην ανέργους ηλικίας 30-45 ετών στις αναπτυσσόμενες περιοχές της χώρας (περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ήπειρος, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας) από την 1η Ιανουαρίου 2022. εμπλέκονται σε 3.000 νέες επιχειρήσεις. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, 220 νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν η καθεμία από πρώην άνεργους ηλικίας 30-45 ετών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας θα επιλεγεί για περιφερειακή αποξυλοποίηση και θα λειτουργήσει πιλοτικά για τη διευρυμένη υλοποίηση δράσεων στις υπόλοιπες μεταβατικές περιοχές της χώρας.

Η ανακοίνωση δημόσιας δράσης αναφέρει ότι, ως «δυνητικοί δικαιούχοι», δικαιούχοι είναι νέοι αυτοαπασχολούμενοι/επιχειρηματίες ηλικίας 30 έως 45 ετών που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης που αφορά επιχείρηση (ίδρυση νέας επιχείρησης). προηγουμένως άνεργοι). προτείνει ένα σχέδιο. Οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις προτού υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στη δράση:

  • Ολοκληρώστε τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και συμφωνήστε σε ένα μεμονωμένο σχέδιο δράσης και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να εργάζεστε σε ένα DOU (υποχρεωτικό από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης).
  • Να είναι πολίτης της Ελλάδας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. Ή πολίτης τρίτης χώρας με ισχύουσα άδεια διαμονής ή ομογενής με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
  • Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν υπηρετήσει στρατιωτικά ή να έχουν αποφυλακιστεί νόμιμα.
  • Λειτουργούν νόμιμα εντός της επικράτειας της Ελλάδας, ιδίως εντός της περιοχής που καλύπτεται από την πρόσκληση. – Υποβολή ενιαίας αίτησης χρηματοδότησης.
  • Οι δυνητικοί δικαιούχοι συμμετέχουν στη δράση ως μεμονωμένοι επιχειρηματίες ή ως μέλη νομικών προσώπων με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ομόρρυθμη εταιρεία (LO), ετερόρρυθμη εταιρεία για τους ομόρρυθμους εταίρους της (LO ), εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ιδιωτικός κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

Πηγή: magnesianews.gr