• 06/06/2023 06:42

Δήλωση φόρου χωρισμού για τους συζύγους – Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε –

ByGreeceit.gr

Ιαν 23, 2023
Ελάτε στο Viber

Σύμφωνα με τον νόμο περί φόρου εισοδήματος, οι έγγαμοι σύζυγοι υποχρεούνται γενικά να υποβάλλουν κοινή δήλωση φόρου εισοδήματος. Ο σύζυγος υποβάλλει κοινή δήλωση και είναι υπεύθυνος για τα εισοδήματα της συζύγου. Οι φόροι, τα τέλη και οι εισφορές στο εισόδημα κάθε συζύγου υπολογίζονται χωριστά και κάθε σύζυγος είναι υπεύθυνος για την πληρωμή.

Ωστόσο, ο νόμος επιτρέπει και την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους, εφόσον ο ένας τουλάχιστον σύζυγος επιλέξει να υποβάλει αμετάκλητη δήλωση για κάθε φορολογικό έτος. Οι σχετικές ειδοποιήσεις θα γίνονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον ιστότοπο www.aade.gr έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους (δηλαδή έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023 για επιστροφές 2022).

Η ειδοποίηση πρέπει να ανανεώνεται ετησίως από τουλάχιστον έναν από τους δύο συζύγους μέχρι την παραπάνω προθεσμία. Σε αντίθετη περίπτωση θα υποβληθεί κοινή δήλωση.

Είτε υποβάλετε κοινή δήλωση είτε υποβάλετε ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος συζύγου, κάθε σύζυγος θα έχει ξεχωριστό διακανονισμό και φορολογικό πιστοποιητικό και δεν θα υπάρχει συμψηφισμός χρεώσεων και πιστώσεων μεταξύ των συζύγων.

Ο φορολογούμενος δεν έχει έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για να καλύψει την ατομική εκτίμηση κάθε συζύγου, διότι στην ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου, σε αντίθεση με την κοινή δήλωση, οι εκτιμήσεις διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν κάθε σύζυγο. Μεμονωμένα. Δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδήματος από άλλη δήλωση άλλου συζύγου ως προς τη δυνατότητα κάλυψης του τεκμηρίου στην ανάλωση κεφαλαίου.

Επίσης, σε ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς του υπολοίπου της απόδειξης από τον έναν σύζυγο στον άλλο.

Τα παιδιά που αναγνωρίζονται ως τέκνα κοινού γάμου δηλώνονται συντηρούμενα και από τους δύο συζύγους. Το εισόδημα ανηλίκων τέκνων που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με τα υψηλότερα εισοδήματα και δηλώνεται μόνο από αυτόν.

Λάβετε υπόψη ότι η υποβολή χωριστής δήλωσης από τον σύζυγό σας δεν επηρεάζει τη χορήγηση των παροχών. Επιπλέον, δεδομένου ότι έχει ήδη προβλεφθεί χωριστή φορολογική μεταχείριση για την κοινή υποβολή συζύγων με διαφορετική φορολογική κατοικία, οι σύζυγοι με διαφορετική φορολογική κατοικία πρέπει επίσης να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, δεν είναι απαραίτητο.

Για τις ατομικές δηλώσεις, η κύρια κατοικία δηλώνεται στον Πίνακα 5 του εντύπου Ε1 για τον αντίστοιχο κωδικό κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση της ιδιόκτητης κατοικίας, ο σύζυγος θα συμπληρώσει το ποσοστό ιδιοκτησίας, στην περίπτωση της ενοικίασης κατοικίας, το ποσοστό της μίσθωσης γης και το ποσοστό της δωρεάν μεταβίβασης. Αν ο σύζυγος που δεν μοιράζεται ή δεν χρησιμοποιεί την κύρια κατοικία συμπληρώσει τη στήλη του Πίνακα 6 «Συζυγία με σύζυγο», ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει.

Εάν παντρευτείτε μετά την προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου, ο σύζυγός σας μπορεί να σας ειδοποιήσει να υποβάλετε άλλη δήλωση ως ημερομηνία λήξης για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός σας.

Σημειώστε ότι τα μέρη σε σύμφωνο συμβίωσης έχουν το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλουν κοινές ή χωριστές δηλώσεις.

Οι σύζυγοι (ή τα μέρη σε σύμφωνο συμβίωσης) υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για το αντίστοιχο εισόδημά τους εάν: Ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης της λύσης του γάμου ή της λύσης του συμφώνου συμβίωσης. β) Αν ο ένας εκ των δύο συζύγων ή το ένα από τα δύο μέρη του συμφώνου συμβίωσης είναι σε πτώχευση ή έχει νομική συνδρομή.

Πηγή: magnesianews.gr