• 21/09/2023 16:13

Εκπρόθεσμες οφειλές: πότε οι εφορίες τις θεωρούν εισπρακτικές και πότε όχι

ByGreeceit.gr

Οκτ 5, 2022
Εκπρόθεσμες οφειλές: πότε οι εφορίες τις θεωρούν εισπρακτικές και πότε όχι

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών «Αναθεώρηση του Νόμου Είσπραξης Εσόδων», που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Δίαιτα, περιλαμβάνει μέθοδο ταξινόμησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανείσπρακτες από την εφορία.

Το προαναφερθέν νομοσχέδιο θα επικαιροποιήσει τις διατάξεις που διέπουν τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την είσπραξη των δημοσίων εσόδων από όλες τις πηγές, κωδικοποιώντας τα σε ένα ενιαίο άρθρο και καταργώντας τα υπάρχοντα άρθρα (νδ 356/1974).

Το προσχέδιο προβλέπει πότε χαρακτηρίζονται ως μη εισπράξιμες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και οι εξασφαλισμένες οφειλές προς τρίτους. Αυτό γίνεται εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες με βάση τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της ΑΑΔΕ για την επιβεβαίωση ότι οι οφειλέτες και συνοφειλέτες έχουν απαιτήσεις έναντι του ακινήτου ή τρίτων ή έχουν πουλήσει το ακίνητο ακάλυπτα. Ακύρωση ή ληστεία, ιδίως η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης της προσωπικής περιουσίας, ακίνητης περιουσίας ή αξιώσεων του οφειλέτη ή, σε περίπτωση πτώχευσης, αναστολή της διαδικασίας εκκαθάρισης και της πτωχευτικής διαδικασίας.
  • Έχουν υποβληθεί ή δεν μπορούν να υποβληθούν ποινικές διώξεις.
  • Διενεργείται έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή ή από ειδικά διορισμένο ελεγκτή της τελωνειακής αρχής και βάσει ειδικά αιτιολογημένης έκθεσης ελέγχου, είναι αντικειμενικό να πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης και να είναι δυνατή η είσπραξη της οφειλής. αποδειχθεί πρακτικά αδύνατο.

Η πράξη χαρακτηρισμού απαίτησης ως παραδεκτής ή μη προς είσπραξη και εγγραφή της απαίτησης στο Ειδικό Βιβλίο Απαράδεκτης Είσπραξης γίνεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τους κανονισμούς που τη διέπουν. Εφόσον το συνολικό ποσό της βασικής οφειλής υπερβαίνει το 1.000.000 και το 1.500.000 ευρώ, οι πράξεις αυτές θα κοινοποιούνται και θα διοικούνται από την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δημοσίων εσόδων.

Επιπλέον, εάν κριθεί απαραίτητο, μπορούν να διενεργούνται έλεγχοι και σε συναλλαγές όπου η συνολική υποκείμενη υποχρέωση είναι μικρότερη από τα παραπάνω ποσά.

Από την εγγραφή οφειλής στα βιβλία μη αναγνωρισμένης είσπραξης, η παραγραφή του αναστέλλεται αυτοδικαίως για δέκα χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η εγγραφή και δεν δίνεται απόδειξη φορολογικής αναγνώρισης στον οφειλέτη από κοινού για οποιαδήποτε Υπεύθυνο πρόσωπο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πιστοποιητικό μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Διατίθενται για τον ίδιο σκοπό, τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενό τους δεσμεύονται σε όλο το κουτί της τράπεζας ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος του εν λόγω προσώπου.

Τέλος, μια οφειλή που έχει εγγραφεί ως μη εισπράξιμη θα επαναταξινομηθεί ως εισπράξιμη εάν, πριν από την παραγραφή της, διαπιστωθεί από τον οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη ότι μπορεί να εξοφληθεί μερικώς ή πλήρως.

σάλτσα: https://www.newsbomb.gr/

Πηγή: magnesianews.gr