• 29/03/2023 02:34

Εκτελέστηκαν και καθυστερήθηκαν φόροι τον Ιανουάριο

ByGreeceit.gr

Μαρ 1, 2023
Την επιστροφή της Ελλάδας σε «ήρεμη οικονομική πορεία» ζητούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί

Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12% τον Ιανουάριο φτάνοντας τα 4,928 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν, σε προσαρμοσμένη ταμειακή βάση, πλεόνασμα 1,48 δισ. ευρώ στα υπόλοιπα του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο έως τον Ιανουάριο του 2023 έναντι στόχου πλεονάσματος 917 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη περίοδο. Η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023 καθορίζει τον προϋπολογισμό για το 2023 και την αντίστοιχη περίοδο του 2022 με έλλειμμα 1.199 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα ήταν πλεόνασμα 2.773 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου πρωτογενούς πλεονάσματος 2.147 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 15 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.166 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 574 εκατ. ευρώ ή 8,7% σε σύγκριση με την εκτίμηση για την ίδια περίοδο που περιλαμβάνεται στην εισαγωγική έκθεση του προϋπολογισμού του 2023. Αυτό επιτεύχθηκε παρά την αύξηση των φορολογικών εσόδων και την παρατηρούμενη αύξηση των φόρων. επιστροφές χρημάτων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 7,611 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 758 εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, οι κύριες κατηγορίες εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού είναι:

Τα έσοδα στην κατηγορία «Φόροι» ανήλθαν σε 4,928 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 525 εκατ. ευρώ ή 12% σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2023.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2023 θα τηρήσουμε τα ακόλουθα για τους κύριους φόρους αυτής της κατηγορίας:

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ έφτασαν τα 2.277 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 246 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του EFFK έφτασαν τα 492 εκατ. ευρώ, 34 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο.
Τα έσοδα από φόρους ακινήτων έφτασαν τα 120 εκατ. ευρώ, 17 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.
Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος έφτασαν τα 1.475 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 261 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον στόχο, τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνική Εισφορά» έφθασαν τα 5 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα στην κατηγορία Εμβάσματα ανήλθαν στα 2.336 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 120 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. , στο πλαίσιο του «Greece 2.0», από το Fund Recovery and Resilience (TAA), ποσό 592 εκατ. ευρώ σχετίζεται με κέρδη PDE, αύξηση 109 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα έσοδα στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» έφτασαν τα 70 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης για τον προϋπολογισμό του 2023.

Τα έσοδα στην κατηγορία «λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν στα 272 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 111 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Από τα 272 εκατ. ευρώ, τα 9 εκατ. αφορούν ΠΔΕ. 23 εκατ. ευρώ λιγότερο από τον στόχο.

Δεν καταγράφηκαν έσοδα στην κατηγορία «πώληση παγίων» όπως προέβλεπε ο στόχος.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 445 εκατ. ευρώ, 184 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (261 εκατ. ευρώ).

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν στα 601 εκατ. ευρώ, 86 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (515 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου 2023 ανήλθαν σε 5.686 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο (5.674 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στην εισαγωγική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2023. Παρουσιάστηκε. Αύξηση 632 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Αυτό οφειλόταν κυρίως στην αύξηση κατά 615 εκατ. ευρώ των τακτικών μεταφορών προϋπολογισμού.

Η ενότητα του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζει αύξηση πληρωμών κατά 110 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ταχεία μεταφορά πόρων στα νοσοκομεία ύψους 176 εκατ. ευρώ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ. Ποσό 325 εκατ. ευρώ για την ανακατανομή πιστώσεων από το Action Reserve για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την κάλυψη των αναγκών της αγοράς, τους πρώτους μήνες εφαρμογής και την αναβολή πληρωμής 298 εκατομμυρίων δαπανών προγράμματος εξοπλισμού σε ευρώ.

Οι πληρωμές στον τομέα των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν σε 648 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας χαμηλότερη απόδοση κατά 99 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη PDE περιλαμβάνει 22 εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση της αντιμετώπισης του COVID-19, εκ των οποίων η πιο σημαντική αριθμητικά είναι ο υπάρχων κλάδος λιανικής που διατηρεί φυσικά καταστήματα. Είναι επιδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση του ηλεκτρονικού σας καταστήματος.

Πηγή: magnesianews.gr