• 06/06/2023 06:46

Επιδοτήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων: Κουπόνια έως 1.000€ για δικαιούχους

ByGreeceit.gr

Φεβ 26, 2023
Πόσο είναι η επιδότηση των ηλιακών θερμοσιφώνων - δείτε το βίντεο

Αναμένεται υπουργική απόφαση που περιέχει όλες τις λεπτομέρειες του νέου προγράμματος ηλιακής θέρμανσης νερού με κουπόνια έως 1.000 ευρώ για τους δικαιούχους.

Μια νέα τροπολογία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος θα επιτρέψει στους καταναλωτές να αντικαταστήσουν και να ανακυκλώσουν παλιούς ηλιακούς θερμοσίφωνες με επιδοτήσεις, ενώ οι τελικές αποφάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για μια σειρά βασικών παραμέτρων, όπως:

Σχετικός προϋπολογισμός δράσης
Κατάλληλες συσκευές για δάνεια και αναλήψεις
Αυτά τα επιτόκια δανείων είναι
δικαιούχος της δράσης
Περίοδος και τρόπος εφαρμογής
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Χρηματοδότης
Υποχρεώσεις δικαιούχων
Συνέπειες τήρησης όρων συμπεριφοράς
Άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του είναι παρόμοιες.

Διορθώστε λεπτομέρειες
Σύστημα επιδότησης ανανέωσης για σύστημα αξιοποίησης ηλιακής θερμότητας για εξοπλισμό παραγωγής νερού οικιακής χρήσης

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, κατά περίπτωση, του αντίστοιχου Υπουργού, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλες πηγές χρηματοδότησης, δράσεις που αφορούν: Ωρες ωρες. Αντικατάσταση οικιακού συστήματος παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), ηλιακών θερμικών συστημάτων παραγωγής ΖΝΧ και ανακύκλωσης απορριπτόμενων συσκευών από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021 (Α’ 129).

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται ο προϋπολογισμός της σχετικής δράσης, οι επιλέξιμοι μηχανισμοί για χρηματοδότηση και απόσυρση, η αναλογία των κονδυλίων, οι δικαιούχοι της δράσης, το χρονοδιάγραμμα και οι διαδικασίες υλοποίησής της, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και το ίδρυμα πληρωμών, τη χρηματοδότηση, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τις συνέπειες της συμμόρφωσης με τους όρους της Δράσης και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της.

3. Φορέας υλοποίησης και ελέγχου της παρούσας δράσης ορίζεται η επιτελική δομή ΕΣΠΑ στη Διεύθυνση Ενέργειας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την απόφαση της παραγράφου 1 προβλέπονται οι αρμοδιότητες του φορέα υλοποίησης, τα καθήκοντα και οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση των ενεργειών και άλλα ειδικά θέματα σχετικά με την ανάληψη, εκτέλεση και εποπτεία της εκτέλεσης των καθηκόντων που απορρέουν από αυτόν.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, κατά περίπτωση, του αντίστοιχου Υπουργού, συγκεντρώνονται τα αρμόδια όργανα για πιστοποίηση αντικατάστασης και απόσυρσης εξοπλισμού, καθώς και καταβολή κεφαλαίων στους δικαιούχους, σύμφωνα με το ν. 4819/. 2021. Ορίστηκε ως Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (SSED), ένα ίδρυμα που αποδεικνύει επαγγελματική εμπειρία στη διεξαγωγή παρόμοιων προγραμμάτων. Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζονται και οι αρμοδιότητες των ως άνω οργάνων και των οργάνων διοίκησης για την απόδειξη της τήρησης των όρων συμπεριφοράς.

5. Όταν ορίζεται αρμόδια αρχή σύμφωνα με την ενότητα 4, οι όροι μεταφοράς πιστώσεων που έχουν καταχωριστεί στο ΠΔΕ καθορίζονται με την ίδια διαδικασία προσδιορισμού. ή πόρους από άλλη πηγή σε αυτούς τους οργανισμούς, δικαιολογητικά που απαιτούνται για την οικονομική συμφωνία πληρωμών και άλλες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της δράσης. Με την ίδια ή παρόμοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό του προϋπολογισμού της δράσης που διαχειρίζεται η αρμόδια αρχή. Αυτό δεν υπερβαίνει το 1,5% (1,5%) και καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη των σχετικών λειτουργικών εξόδων. Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνουν με την απόφαση διορισμού τους. Η προμήθεια αγαθών, η παραλαβή ή η μεταφορά υπηρεσιών και η μεταφορά έργων και έρευνας από τις αρμόδιες αρχές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες περί προμηθειών προκειμένου να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα που τους καταβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2. , τις υπηρεσίες, τα έργα και την έρευνα κάθε ιδρύματος.

Πηγή: magnesianews.gr