• 04/10/2023 19:02

Ευνοϊκές φορολογικές απαλλαγές για επενδυτές άνω των 500.000 ευρώ αναδρομικά από το 2019

ByGreeceit.gr

Ιούν 13, 2023
Ελάτε στο Viber

Με νέα απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα είδη των επιλέξιμων επενδύσεων και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη στο Εναλλακτικό φορολογικό καθεστώς του Νόμου περί Φορολογίας Εισοδήματος (ITC) Άρθρο 5Α.

Σύμφωνα με ορισμένα καθεστώτα, ένας αλλοδαπός φορολογικός κάτοικος που είναι δικαιούχος θα γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και θα έχει φορολογικά προνόμια στο εισόδημά του στο εξωτερικό, εφόσον επενδύει τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην ελληνική επικράτεια.

Μια εφάπαξ καταβολή φόρου 100.000 ευρώ ετησίως εξαλείφει κάθε φορολογική υποχρέωση για εισόδημα που δημιουργείται στο εξωτερικό και απαλλάσσει τα φυσικά πρόσωπα από τον φόρο κληρονομιάς ή δωρεάς περιουσίας που βρίσκεται στο εξωτερικό. Οι επενδύσεις που γίνονται με κεφάλαιο, είτε άμεσα είτε μέσω συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο, εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: (α) αγορά ή κατασκευή ακινήτων στην Ελλάδα, (β) εισηγμένη σε χρηματιστήριο, (γ) αγορές ελληνικών κρατικά ομόλογα, (δ) εισφορές κεφαλαίων σε ιδρύματα εναλλακτικών επενδύσεων που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και (ε) εταιρείες με έδρα την Ελλάδα ή/και ελληνικά κρατικά ομόλογα. Διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για νέες επενδύσεις ή επενδύσεις που πραγματοποιούνται μετά τις 12 Δεκεμβρίου 2019. Η επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την αίτηση σύστασης και ταυτόχρονα να μεταφερθεί η φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και ο φορολογούμενος να υποβάλει αίτηση για βεβαίωση ολοκλήρωσης εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση. ολοκλήρωση.

Επιπλέον, η επένδυση θα πρέπει να κρατηθεί για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, η οποία διαρκεί έως και 15 χρόνια, και απαιτείται ετήσια υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών για παρακολούθηση. Τέλος, ενώ είναι δυνατή η αλλαγή του φυσικού αντικειμένου μιας επένδυσης, η νέα επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών μηνών από τη μερική ή πλήρη παύση της κατοχής της προηγούμενης επένδυσης.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένας επενδυτής δεν κατέχει μια επένδυση για περισσότερους από έξι συνεχείς μήνες μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, το καθεστώς θα αποσυρθεί από το σχετικό φορολογικό έτος και θα φορολογηθεί στη συνέχεια σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Προβλέψεις ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας (ΚΥΑ 46834/2023).

Πηγή: magnesianews.gr