• 30/11/2023 21:16

Μειωμένη γραφειοκρατία για μεταβιβάσεις ακινήτων – ποια δικαιολογητικά αφαιρούνται

ByGreeceit.gr

Μαρ 9, 2023
Το κράτος διεκδικεί την ιδιοκτησία από το 1885.

Στο μέλλον θα καταργηθεί η γραφειοκρατία που σχετίζεται με τη μεταβίβαση ακινήτων και θα απλοποιηθεί η διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Αφορολόγητου Ακινήτου (TAP), μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Σύμφωνα με τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε σχέση με τη μεταβίβαση ακινήτων, για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΤΑΠ, ο δήμος θα απαιτήσει μόνο τρία δικαιολογητικά από τον πολίτη, αλλά το πιστοποιητικό θα εκδοθεί εντός πέντε ημερών. αύξηση. Τα στοιχεία που διατηρούνται ηλεκτρονικά από τους ΟΤΑ ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους κατά το οποίο εκδίδονται.

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για πιστοποιητικό TAP είναι:

1. Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα:

Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ρεύματος
Πιστοποιητικό πληρωμής λογαριασμού ρεύματος
Πιστοποιητικό περάτωσης ταυτότητας κτιρίου και τμηματική ιδιοκτησία
2. Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα:

Πιστοποιητικό διακοπής ρεύματος από τον Ελληνικό Διαχειριστή Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), ημερομηνία διακοπής,
Πιστοποιητικό περάτωσης ταυτότητας κτιρίου και τμηματική ιδιοκτησία
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί μη χρήσης ακινήτου.
Εκδίδεται πιστοποιητικό TAP για τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στην ταυτότητα κτιρίου/πιστοποιητικό ακεραιότητας διαιρεμένης ιδιοκτησίας.

Εάν μεταβιβάζετε την κυριότητα οποιουδήποτε είδους ακινήτου για οποιονδήποτε λόγο, θα χρειαστείτε απόδειξη ενός TAP χωρίς χρέος πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμβολαιογράφος είναι άκυρος και δεν έχει έννομες συνέπειες.

Το πιστοποιητικό μπορεί να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, αυτεπάγγελτα ζητούμενο από συμβολαιογράφο ή να παρουσιαστεί από τον εκχωρητή και να εκδοθεί εντός πέντε ημερών με βάση δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά από την τοπική αρχή. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από δήμους μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων.

Εναλλακτικά, εάν το επιθυμεί ο εκχωρητής ή ο αγοραστής, εάν το πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδοθεί εντός πέντε ημερών για οποιονδήποτε λόγο, ο εκχωρητής ή ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να πληρώσει συμβολαιογράφο ως εγγύηση κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ρύθμιση οφειλών, ποσό ίσο με 3‰ ποσοστό επί της εκποιητικής αξίας ακινήτων ή της αντικειμενικής αξίας. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στην τοπική αρχή μέσω e-banking από συμβολαιογράφο για λογαριασμό του αγοραστή. Η βεβαίωση κατάθεσης για το ποσό της πρώτης παραγράφου έχει την ιδιότητα της πιστοποίησης. Οι δήμοι πρέπει να αναγράφουν στην ιστοσελίδα τους λογαριασμούς καταθέσεων για τα παραπάνω ποσά. Εν τω μεταξύ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την κατάθεση της εγγύησης, η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα προχωρήσει στη διευθέτηση της οφειλής του ΤΑΠ και θα ελέγξει και θα εισπράξει την εγγύηση. Επιστρέψτε το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής στον εκχωρητή ή τον αποκτώντα εντός δέκα ημερών για το επιπλέον ποσό που καταβλήθηκε ως εξασφάλιση που καταβλήθηκε άδικα.

Η εκκαθάριση πάει πέντε χρόνια πίσω. Υποχρεώσεις άνω των 5 ετών δεν αναζητούνται ούτε επαληθεύονται. Σε περίπτωση οφειλής, ο εκχωρητής ή ο αποκτών υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό εφάπαξ εντός 30 ημερών ή σε έως και 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 50 € τουλάχιστον η καθεμία.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας του όλου αριθμού των μελών και του Δημάρχου, μπορεί να αποφασίσει την αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ως άνω βεβαίωσης άνευ οφειλής ΤΑΠ. Για κάθε είδους μεταβίβαση κυριότητας ακίνητης περιουσίας, τα στοιχεία των μερών της σύμβασης και του μεταβιβαζόμενου ακινήτου υποβάλλονται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που διατηρεί η τοπική αυτοδιοίκηση, με την προϋπόθεση υποβολής σε συμβολαιογράφο πριν από τη σύνταξη της σύμβασης. αυξάνουν. Μπορείτε να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ή να παρακρατήσετε το ποσό που προκύπτει από τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Πηγή: newit.gr

Πηγή: magnesianews.gr