• 03/10/2023 02:43

Μεταβίβαση: Πώς να «ξεμπλοκάρετε» το ακίνητό σας από το συμβούλιο σε λιγότερο από 5 ημέρες

ByGreeceit.gr

Ιούν 3, 2023
Μεταβίβαση: Πώς να «ξεμπλοκάρετε» το ακίνητό σας από το συμβούλιο σε λιγότερο από 5 ημέρες

Οι κάτοικοι μπορούν πλέον να λάβουν το πιστοποιητικό παραβατικότητας του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (TAP) που απαιτείται για κάθε μεταβίβαση ακινήτου υποβάλλοντας μόνο τρεις κατασχέσεις (αντί για δεκάδες) στις τοπικές αρχές. Τα πιστοποιητικά TAP εκδίδονται εντός 5 ημερών με βάση τα στοιχεία που κατέχει ηλεκτρονικά ο δήμος και λόγω νέων ρυθμίσεων θα λήξουν στο τέλος του έτους έκδοσης. Ο TAP εισπράττεται κυρίως από τους δήμους μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και απαιτείται πληρωμή για να προχωρήσει η μεταφορά.

Το πιστοποιητικό αυτό αποσύρθηκε το 2014, αλλά επανήλθε το 2017 με κυρώσεις για την ακύρωση της σύμβασης. Αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη μεταβίβαση ακινήτων, η οποία απαιτεί ήδη πολλά πιστοποιητικά και καθυστερεί για μήνες.

Ωστόσο, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τα πιστοποιητικά TAP είναι:
1. Για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα:
– Αντίγραφο του τελευταίου σας λογαριασμού ρεύματος.
– Απόδειξη πληρωμής του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος.
– Πιστοποιητικό περάτωσης ταυτότητας κτιρίου/διασπασμένης ιδιοκτησίας.

2. Για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα:
– Πιστοποιητικό διακοπής παροχής ρεύματος από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε) (με ένδειξη ημερομηνίας διακοπής).
– Πιστοποιητικό περάτωσης ταυτότητας κτιρίου/διασπασμένης ιδιοκτησίας.
– Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη περί μη χρήσης ακινήτου.

Εκδίδεται πιστοποιητικό TAP για τα τετραγωνικά μέτρα που αναγράφονται στην ταυτότητα κτιρίου/πιστοποιητικό ακεραιότητας διαιρεμένης ιδιοκτησίας.
Επισημάνθηκε ότι απαιτείται βεβαίωση οφειλής TAP πριν από την υπογραφή της σύμβασης κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας κάθε είδους ακινήτου για οποιονδήποτε λόγο. Σε αντίθετη περίπτωση η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν έχει καμία νομική επίπτωση.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να χορηγούνται κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη, αυτεπάγγελτα από συμβολαιογράφο ή από μεταβιβάζοντα και να εκδίδονται εντός πέντε ημερών βάσει στοιχείων που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος, Ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσης. . Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από δήμους μπορούν να ψηφιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων.

Πιστοποιητικό πληρωμής κατάθεσης ασφαλείας
Εναλλακτικά, εάν το επιθυμεί ο Μεταβιβάζων ή ο Αγοραστής, εάν για οποιονδήποτε λόγο το πιστοποιητικό δεν μπορεί να εκδοθεί εντός 5 ημερών, ο Μεταβιβαστής ή ο Αγοραστής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει εγγύηση σε συμβολαιογράφο κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης μέχρι: . Ποσό ίσο με το 3% της εκκαθάρισης οφειλών, του προϊόντος εκποίησης ή της αντικειμενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί στον δήμο μέσω e-banking από συμβολαιογράφο για λογαριασμό του αγοραστή. Το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού της πρώτης παραγράφου έχει την ιδιότητα επαλήθευσης.

Ο Δήμος υποχρεούται να αναρτήσει στον ιστότοπό του καταθετικό λογαριασμό με το παραπάνω ποσό και εντός τρίμηνης περιόδου αποκλειστικότητας από την κατάθεση της Εγγύησης, η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα προβεί στη ρύθμιση της οφειλής του ΤΑΠ, θα ελέγξει και θα εισπράξει. την Εγγυητική Κατάθεση. Σε περίπτωση ακατάλληλης πληρωμής πρόσθετων ποσών που καταβλήθηκαν ως εξασφάλιση, θα επιστρέψουμε το ανεξόφλητο υπόλοιπο της οφειλής στον εκχωρητή ή τον αποκτώντα εντός δέκα (10) ημερών.

Η εκκαθάριση πάει πέντε χρόνια πίσω. Οφειλές άνω των 5 ετών δεν θα επιδιωχθούν ούτε θα επαληθευτούν. Σε περίπτωση οφειλής, ο εκχωρητής ή ο αποκτών υποχρεούται να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό εντός 30 ημερών σε μία δόση ή έως 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία χρέωση 50 ευρώ.

Απαλλαγή από το Πιστοποιητικό TAP
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου, μπορεί να αποφασίζεται η αναστολή της υποχρέωσης υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης ΤΑΠ για μεταβίβαση τίτλου. Για όλους τους τύπους ακινήτων, επιτρέπεται η πλήρης εξόφληση των οφειλών, εφόσον ο συμβολαιογράφος υποβάλλει τα στοιχεία των συμβαλλομένων στη σύμβαση και του ακινήτου που μεταβιβάζεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που ελέγχεται από το δήμο πριν από τη σύνταξη της σύμβασης. Θα ελεγχθεί και θα επιβεβαιωθεί ή οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό προκύψει από τη μεταφορά θα παρακρατηθεί.

Πηγή: https://www.newmoney.gr/

Πηγή: magnesianews.gr