• 28/11/2023 12:45

Μηνιαίο επίδομα τακτοποίησης για υπαλλήλους – επιλέξιμο

ByGreeceit.gr

Μάι 15, 2023
Ελάτε στο Viber

Από την 1η Απριλίου 2023, στο προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών και των Κεντρικών Υπηρεσιών του MOD θα χορηγείται επίδομα τακτοποίησης, το οποίο ορίζεται στα 300 ευρώ το μήνα.

Οι δικαιούχοι των επιδομάτων τακτοποίησης περιλαμβάνουν εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον Τομέα του Εμπορίου (ΕΤΣΕΤΕΠ), όπου ισχύει, η Β1-4977/4.8 μετονομάζεται σε .
 • 16446 (3109/2012) θα μετονομαστεί σε «Επιτελική Δομή του Υπουργείου Τουρισμού ΕΣΠΑ», κατά περίπτωση, στο Τμήμα Ειδικού Γραφείου Συντονισμού και Εφαρμογής του Τμήματος Τουρισμού (ΕΣΣΕΦΤ) που ιδρύθηκε σε συνεργασία με την cya.
 • Ειδικές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υλοποίησης Χρηματοοικονομικών Επενδυτικών Προγραμμάτων (ΕΥΣΧΕΠ) ιδρύθηκε από την cva. 0102/ΑΣ560/ 12 Μαΐου 2008 (Β’ 2484) μετονομάζεται σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών», όπου ισχύει.
 • KIIS 20002006 ειδικές υπηρεσίες υλοποίησης ΕΠ ίδρυσαν ΕΣΠΑ και άλλα συγχρηματοδοτούμενα ΕΠ. 131/18.4.2008 (Β’ 887), όπου ισχύει, μετονομάστηκε σε «Σύνθεση Προσωπικού Εθνικού Γραφείου Εσωτερικών».
 • Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας (ΕΦΣΕΔΥΝΑ) που συστάθηκε με cva. 122/27.9.2012 (Β’ 2662) θα μετονομαστεί σε «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» όπου ισχύει.
 • Ιδρύθηκε με cva σε ειδική υπηρεσία για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΚΤ). Στις 16 Μαρτίου 107900/2001 (Β’ 599) (όπου ισχύει), ιδρύθηκε η Ειδική Υπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης και Οικονομίας (ΕΦΚΕΚΟ). 180691 /7.2.2001/3′ ΚΠΣ/ (Β-148) Ιδρύθηκε Ειδική Υπηρεσία «Σχέδια και Οργανωτικές Δομές Παρακολούθησης Εφαρμογής και Αξιολόγησης Οργανωτικών Παρεμβάσεων του ΕΠ «Ανθρώπινη Ανάπτυξη»», όπου ισχύει . με τον Γουίλ. 25255/2236/7.4.2008» (Β ‘604) θα ενοποιηθούν κατά περίπτωση και θα αποτελέσουν νέα ειδική υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή Τμήματος Εργασίας ΕΣΠΑ».
 • Ιδρύθηκε με cva στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων στους Τομείς Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ). Δ13/Φ 7.11/18797/29.7.2008 (Ι540) (όπου ισχύει) και Ειδική Υπηρεσία Περιβαλλοντικού Συντονισμού Συμπεριφοράς (ΕήΣ ΠΕΔ) που ιδρύθηκε από 19883/10.9.2008 (Β’ 1957), όπου ισχύει νέος ειδικός κανονισμός για διαμόρφωση. Υπηρεσία με την επωνυμία «Στελέχωση ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 • Προς Ειδικές Υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού και Υλοποίησης Προγραμμάτων (ΕΥΣΕΠ). Συστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 3320/2005 (Α’ 48) και μετονομάστηκε με το άρθρο 1 του ν. 812/2008 (Β’ 1385). Σε περίπτωση κοινής απόφασης καταργούνται και ακυρώνονται όλες οι πιθανές εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων που έχει αναθέσει η Ειδική Διοίκηση του ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». Εντός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα συσταθεί νέα ειδική θέση με την επωνυμία «Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτελικό Σύστημα ΕΣΠΑ».
 • Σε ειδικές υπηρεσίες για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συστάθηκαν με το cya. 10756/9.10.2002 (Β’ 1343) (όπου ισχύει), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Υλοποίησης Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). 15137/30.7.2008 (Β’ 1540) θα ενοποιηθεί κατά περίπτωση και θα αποτελέσει νέα ειδική υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
 • ΔΥ1α/οκ. 23125 (Β’ 1502) για την Ειδική Υπηρεσία του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) που συστάθηκε με το ΚΥΑ, καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Τμήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΕΤΥΚΑ) που συστάθηκε με κ.α. . Η ΔΥ1α/οκ.23125 (Β’ 1502), ενοποιημένη κατά περίπτωση, αποτελεί νέα ειδική υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή Υγειονομικού ΕΣΠΑ».
 • Στο Τμήμα Πολιτισμού Ειδική Υπηρεσία (ΕΦτΠ) που συστάθηκε με την ΥΓΗΠΟ/ΓΝΟΣ /67343/ 29 Δεκεμβρίου 2000 (Β’ 1620), μετονομάστηκε σε «Σύνθεση Προσωπικού Ε.Σ.Π.Α., Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπου ισχύει.
 • Τα επιδόματα της παραγράφου 1 καταβάλλονται και στο ειδικό υπηρεσιακό προσωπικό του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) με το οποίο απασχολείται.
 • Για τους υπαλλήλους της παραγράφου 1 καταβάλλονται επιδόματα τακτοποίησης από τη ΜΟΔ ΑΕ με επιχορηγήσεις από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, ΣΑΕ 519/1, 019/2, 219/6, 119/6, 319/6, 419/6, 519/6, 619. /6, 086/1, 719/1, 719/2, 082/1 και SANA 619.

Το εξομαλυντικό επίδομα δεν περιλαμβάνεται στους συντάξιμους ή τακτικούς μισθούς, αλλά καταβάλλεται επιπλέον αυτών και είναι ισόποσο για κύρια και επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχές και ιατρικές δαπάνες. .1 άτομα που εργάζονται βάσει του δικαίου των δημοσίων εργασιακών σχέσεων και άτομα που εργάζονται βάσει εργασιακών σχέσεων ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου). Επί του παρόντος, το άρθρο 271 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) εφαρμόζεται αναλογικά για το προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, δικαιούνται ασφαλισμένοι (πρώην ασφαλισμένοι) έως 31 Δεκεμβρίου 1992 των δημοσίων σχέσεων. Οι εισφορές σε εφάπαξ επιδόματα υπέρ του Δημοτικού και Κοινοτικού Τμήματος Μέριμνας Εργαζομένων (ΤΠΔΚΥ), του Τμήματος Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τους μεικτούς μισθούς, επιδόματα και πάσης φύσεως αποδοχές. , από ποια αιτία;

Για τα επίμαχα επιδόματα, γίνεται έκπτωση 2% για υπαλλήλους που είναι ασφαλισμένοι στο Μετοχικό Ταμείο Δημόσιας Διοίκησης (ΜΤΠΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του διατάγματος. 422/1981.

Τα επιδόματα της παραγράφου 1 δεν καταβάλλονται στους μισθωτούς για τον υπολογισμό των αποδοχών, ατομικών διαφορών και ειδικών επιδομάτων του άρθρου 21 του νόμου 4469/2017 που ισχύει κατωτέρω. 2326/1940 (Α’ 145) και το άρθρο 8 του ν. 2430/1996 (Α’ 156) και Υπουργικές Αποφάσεις (Α’ 266) που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση τους μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α’ 266) Παράγραφος 2α. που σχηματίστηκε μετά τη μείωση του ν. 3833/2010 (Α’ 40) και του ν. 3845/2010 (Α’ 65) ή β) του άρθρου 8 εδάφιο 2 του ν. 2430/1996, εδάφιο α ( σχηματίστηκε μετά από μείωση) διατάξεις του ν. 3833/ 2010 (Α’ 40) και του Ν. 3845/2010 (Α’ 65).

Πηγή: magnesianews.gr