• 28/02/2024 01:48

Ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος ενισχύουν τα κρατικά έσοδα το τρίμηνο του 2023

ByGreeceit.gr

Μάι 25, 2023
Ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος ενισχύουν τα κρατικά έσοδα το τρίμηνο του 2023

Η είσπραξη του ΦΠΑ και του φόρου εισοδήματος αύξησε τα κρατικά έσοδα το τρίμηνο του 2023.

Τα τροποποιημένα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού με βάση ταμειακά διαθέσιμα δείχνουν ότι το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2023 είναι έλλειμμα 789 εκατ. ευρώ, έναντι του ελλείμματος 3.829 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνεται στον στόχο. Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών, η εισαγωγική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2023 προβλέπει έλλειμμα 3,316 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο ανταπόκρισης του 2023 και έλλειμμα 3,316 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο ανταπόκρισης του 2022.

Τα υποκείμενα αποτελέσματα ήταν πρωτογενές έλλειμμα 869 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2022, πλεόνασμα 2.443 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 799 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 21.057 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2.511 εκατ. ευρώ ή 13,5% σε σύγκριση με τον στόχο για την ίδια περίοδο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Αυτή η υπερβολική απόδοση οφείλεται κυρίως σε: (α) αύξηση των φορολογικών εσόδων για τέσσερις μήνες, (β) είσπραξη 603 εκατομμυρίων ευρώ από την ANFFA που δεν προβλεπόταν στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023 και (γ) αύξηση των εσόδων PDE.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν 23.185 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2.901 εκατ. ευρώ ή 14,3% έναντι του στόχου.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα των βασικών κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού είναι:

I. Τα έσοδα στον τομέα «Φόροι» ανήλθαν σε 17.803 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1.567 εκατ. ευρώ ή 9,7% σε σύγκριση με τον στόχο που περιέχεται στην Έκθεση Υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2023. Μέρος αυτής της αύξησης ανέρχεται σε περίπου 470 εκατ. ευρώ. Αυτό αφορούσε την παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023, αν και το ποσό αυτό εκτιμήθηκε ότι θα εισπραχθεί τον Δεκέμβριο του 2022. Το υπόλοιπο ποσό υπερεκτέλεσης προέρχεται από καλύτερη απόδοση. Υπολογίζεται με βάση τον φυσικό και εταιρικό φόρο εισοδήματος του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκε σε δόσεις έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 και την καλύτερη απόδοση ΦΠΑ για το τρέχον έτος.

Ειδικότερα, παρατηρούμε τα ακόλουθα για τους κύριους φόρους αυτής της κατηγορίας:

Τα έσοδα ΦΠΑ έφτασαν τα 7.574 εκατ. ευρώ, 481 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.
Τα έσοδα της εφορίας έφτασαν τα 2.032 εκατ. ευρώ, 80 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο.
Τα έσοδα από φόρους ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 353 εκατ. ευρώ, 42 εκατ. ευρώ κάτω από τον στόχο.
Στα 4.991 εκατ. ευρώ, τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ξεπέρασαν τον στόχο κατά 473 εκατ. ευρώ.
ΙΙ. Τα έσοδα στον τομέα «Κοινωνική Εισφορά» ανήλθαν σε 19 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

III. Τα έσοδα από τον κλάδο «Μετεγκατάσταση» ανήλθαν σε 3.959 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 811 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που περιλαμβάνεται στην Έκθεση Προϋπολογισμού του 2023, κυρίως λόγω των προαναφερθέντων 603 εκατ. από την ANFA. Αυτό οφείλεται στην είσπραξη ευρώ. Από τα 3,959 εκατ. ευρώ που ανακτήθηκαν παραπάνω, τα 1,504 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ, σημειώνοντας αύξηση 159 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

IV. Τα έσοδα για τον κλάδο «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν στα 284 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023.

V. Τα έσοδα στην κατηγορία «Λοιπά επαναλαμβανόμενα έσοδα» ανήλθαν σε 1.120 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 506 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023, εκ των οποίων τα 252 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ. 182 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο.

VI. Στην κατηγορία «πώληση παγίων» δεν παρατηρήθηκαν έσοδα έναντι του στόχου των 2 εκατ. ευρώ.

Η επιστροφή εσόδων ανήλθε σε 2.128 εκατ. ευρώ, 389 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (1.739 εκατ. ευρώ). Αυτό οφείλεται κυρίως στην επιστροφή ΦΠΑ στη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Διασφάλισης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) τον Μάρτιο. Το ποσό, περίπου 220 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από τα έσοδα που εισπράττει η ΔΑΠΕΕΠ και θα αποδοθεί στο Δημόσιο μέσω προσωρινού μηχανισμού επιστροφής μέρους των εσόδων αγοράς της επόμενης ημέρας.

Τα συνολικά έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.756 εκατ. ευρώ, 341 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (1.415 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, τα συνολικά καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για τον Απρίλιο του 2023 ήταν 4.214 εκατ. ευρώ, 231 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού ήταν 4.621 εκατ. ευρώ, 231 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον μηνιαίο στόχο. 252 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα ανά κύρια θέση του εθνικού προϋπολογισμού για τον Απρίλιο του 2023 έχουν ως εξής.

Θ. Τα έσοδα στην κατηγορία «Φόροι» ήταν 4.193 εκατ. ευρώ, 131 εκατ. ευρώ ή 3,2% υψηλότερα από τον στόχο.

Ειδικότερα, παρατηρούμε τα ακόλουθα για τους κύριους φόρους αυτής της κατηγορίας:

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ έφτασαν τα 1.963 εκατ. ευρώ, 64 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.
Τα έσοδα της EFC έφτασαν τα 511 εκατ. ευρώ, 46 εκατ. ευρώ λιγότερα από τον στόχο.
Τα έσοδα από φόρους ακινήτων έφτασαν τα 71 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 24 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα από φόρους εισοδήματος ανήλθαν σε 854 εκατ. ευρώ, υπολείπονται του στόχου κατά 15 εκατ. ευρώ.
ΙΙ. Τα έσοδα στον τομέα «Κοινωνική Εισφορά» έφθασαν τα 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο.

III. Στα 90 εκατ. ευρώ, τα έσοδα του τμήματος «Μετεγκατάσταση» ήταν 4 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τους στόχους που περιέχονται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023, ενώ τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν 61 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 3 εκατ. ευρώ. ευρώ έναντι στόχου.

IV. Τα έσοδα για τον κλάδο «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» έφτασαν τα 78 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023.

V. Τα έσοδα από την κατηγορία «Λοιπά επαναλαμβανόμενα έσοδα» ήταν 255 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 120 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Από αυτά τα 7 εκατ. ευρώ αφορούν έσοδα ΠΔΕ. Μείωση 5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 407 εκατ. ευρώ, 21 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο (385 εκατ. ευρώ).

Ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθε συνολικά στα 68 εκατ. ευρώ, 2 εκατ. ευρώ λιγότερο από τον στόχο (70 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023 ανήλθαν σε 21.846 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 529 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (22.375 εκατ. ευρώ) που περιλαμβάνεται στην έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2023. Εμφανίζονται μειωμένα σε ευρώ. Εμφανιζόμενη ως 839 εκατ. ευρώ υψηλότερη από την ίδια περίοδο του 2022, αυτό οφείλεται κυρίως στην υψηλότερη μεταφορά κατά 881 εκατ. ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Το τμήμα του τακτικού προϋπολογισμού δείχνει ότι οι πληρωμές έχουν μειωθεί κατά 339 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον στόχο. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν κυρίως στην αναβολή πληρωμής δαπανών για προγράμματα εξοπλισμού ύψους 838 εκατ. ευρώ.

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας MAE. Συνολικά 502 εκατ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών αγοράς και 367 εκατ. ευρώ από παραγωγούς πλεονάζουσας ενέργειας στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις 30 Ιουνίου 2022 Επιστροφή. Οι δύο προαναφερθείσες κινήσεις πραγματοποιήθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από τα αποθεματικά (Credits in Allocation) για την τόνωση της δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης.

Στα 2.811 εκατ. ευρώ, ο τομέας Επενδυτικών Δαπανών παρουσίασε χαμηλότερη απόδοση κατά 190 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του PDE περιλαμβάνουν 52 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση του COVID-19, με σημαντικότερες επιδοτήσεις για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειών και των περιφερειών λόγω της πανδημίας COVID-19. Ενίσχυση των ιδρυμάτων υγείας από προσωπικό. Επιδοτήσεις για υπάρχουσες μικρές επιχειρήσεις λιανικής που λειτουργούν φυσικά καταστήματα για την ανάπτυξη, την αναβάθμιση και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων.

Πηγή: magnesianews.gr