• 18/06/2024 23:54

Οφειλές σε φορολογικές αρχές: πώς γίνεται ο συμψηφισμός και πότε εκτελείται;

ByGreeceit.gr

Φεβ 28, 2023
Ελάτε στο Viber

Ο νόμος περί φορολογικών διαδικασιών ρυθμίζει το ζήτημα της έκδοσης ατομικών ειδοποιήσεων οφειλών προς τους φορολογούμενους, καθώς και την εκτέλεση ή άλλα μέτρα για τη διασφάλιση της είσπραξής τους.

Εάν ο φορολογούμενος δεν έχει καταβάλει το ποσό που καθορίζεται στην πράξη καθορισμού του φόρου ή επιβολής προστίμου κ.λπ., μέχρι την ημερομηνία πληρωμής που ορίζεται σε αυτήν, η φορολογική αρχή υποβάλλει, πριν από την εκτέλεση της πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, χωριστή ειδοποίηση πληρωμής απλήρωτου. Η οφειλή πρέπει να αποσταλεί στον φορολογούμενο.Χωριστή ειδοποίηση, που δεν θεωρείται επιταγή πληρωμής, θα παραδοθεί στον φορολογούμενο ηλεκτρονικά με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία.

Τονίζεται ότι δεν θα ληφθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για οποιαδήποτε οφειλή έχει τεθεί σε αναστολή για νομικούς, δικαστικούς ή διοικητικούς λόγους εφόσον η οφειλή παραμένει σε ισχύ. Επίσης, δεν αντιμετωπίζει οφειλές που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Διακανονισμού Οφειλών, εφόσον ο φορολογούμενος παραμένει σε συμμόρφωση με το πρόγραμμα.

Κάθε μεμονωμένη ειδοποίηση περιλαμβάνει κάθε εκτελεστή και πολύτιμη πληροφορία, όπως στοιχεία φορολογούμενου, ημερομηνία έκδοσης της ατομικής ειδοποίησης και σχετικές προθεσμίες, ημερομηνία πληρωμής και αριθμό δόσεων, είδος και ποσό του πληρωτέου φόρου, τόκους κ.λπ. Αναφορά στην ασφάλεια πρέπει να παρέχονται. , πρόστιμα και φορολογικές περιόδους ή περιόδους ή φορολογικά θέματα που σχετίζονται με αυτά. Ενημερώνονται επίσης οι φορολογούμενοι ότι εάν δεν πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός 30 ημερών, οι φορολογικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν σε υποχρεωτική είσπραξη των ποσών που αναφέρονται σε αυτές, εκτός εάν καταστούν επιλέξιμοι για το Πρόγραμμα Διακανονισμού Οφειλών εντός 30 ημερών. Θα ενημερωθείτε.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου υπάρχουν πληροφορίες ή υποψίες ότι ένας φορολογούμενος θα μεταβιβάσει τα περιουσιακά του στοιχεία, θα λάβει προπαρασκευαστικά μέτρα για να φύγει από τη χώρα ή θα προβεί σε άλλες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, οι φορολογικές αρχές θα επιβάλουν. Μπορείτε να τον λάβετε υπό ισχυρή ιδιοκτησία δράση επιβολής. Πριν από τη νόμιμη ημερομηνία πληρωμής της οφειλής, ειδοποίηση χωριστής ειδοποίησης ή λήξη των 30 ημερών που προβλέπονται για την πληρωμή της οφειλής. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις μπορούν να εγγραφούν και στεγαστικά δάνεια. Ωστόσο, εάν υπάρχουν συγκεκριμένες εκκαθαρισμένες οικονομικές απαιτήσεις του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, όπως αποδεικνύεται από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις ή επίσημα έγγραφα, αυτό μπορεί να συμψηφιστεί με τη βεβαιωμένη οφειλή προς το Δημόσιο. .

Πηγή: magnesianews.gr