• 21/03/2023 01:04

Όταν δεν επιβάλλεται φόρος παραβατικότητας

ByGreeceit.gr

Φεβ 14, 2023
Ελάτε στο Viber

Διευκρίνιση εξέδωσε η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσόδων (ΑΑΔΕ) σχετικά με τη μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες πρώτες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα εάν το φυσικό πρόσωπο δεν έχει σχετικές υποχρεώσεις.

Κυκλικές λεπτομέρειες:

  1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (εφεξής ο Φορολογικός Κώδικας), οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να δηλώνουν στις φορολογικές αρχές όλα τα εισοδήματα που φορολογούνται ή απαλλάσσονται ΤΕΛΟΣ παντων. διαχειρίζεται ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί στις εφορίες σε έντυπη μορφή. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 5Α υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 και τα εισοδήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2. Υποχρεούστε να δηλώσετε το εισόδημά σας. 5 και υπόκειται σε εναλλακτική φορολογία, δεν υπάρχει υποχρέωση αναφοράς. Οι φορολογούμενοι που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 5Β δηλώνουν όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν στην ημεδαπή κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1 και όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2. Υποχρεώσεις, αυτές υπόκεινται σε: εναλλακτική φορολογία. Ο χειροτονούμενος μοναχός δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση για το καθαρό ποσό των συντάξεων που καταβλήθηκαν κατά την περίοδο κατοχής της ανωτέρω ιδιότητας, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τις 9.500 €. Στην περίπτωση αυτή, το άρθρο 72 παράγραφος 24 του νόμου δεν εφαρμόζεται. Ομοίως, φυσικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού και αποκτά εισόδημα αποκλειστικά από τόκους κρατικών ομολόγων και έντοκων γραμματίων του Δημοσίου και από τόκους εταιρικών ομολόγων που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 5 δικαιούται δεν. υποβάλουν δήλωση.
  2. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 του Φορολογικού Νόμου, η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου φορολογικού έτους. Σε περίπτωση θανάτου φορολογούμενου ή μεταφοράς κατοικίας στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους από τον κατά περίπτωση αρμόδιο πρόσωπο και συνοδεύεται από δικαιολογητικά και στοιχεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. . Κατ’ εξαίρεση, νομικά πρόσωπα που τηρούν νομικά βιβλία και φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους μέχρι την πρώτη εβδομάδα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών και νομικών προσώπων.
  3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 4987/2022 (εφεξής ΚΦΔ), ο υπεύθυνος για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης υποβάλλει τη φορολογική δήλωση στις φορολογικές αρχές κατά το χρόνο που ορίζει η σχετική φορολογική νομοθεσία. ορίζεται.
  4. Επιπλέον, επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 1 του Κ.Φ.Ε. Σε αυτόν τον βαθμό, εάν δεν υποβάλετε, υποβάλετε εκπρόθεσμα ή υποβάλετε ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση χωρίς φορολογική υποχρέωση. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2(α) του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για παραβάσεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 εδάφιο α) του περί Δημόσιας Ασφάλειας Νόμου.
  5. Η ΠΟΛ.1252/2015 εγκύκλιος διευκρινίζει συγκεκριμένα ότι οι παραβάσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δεν συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση (πιστώσεις και μηδενικές επιστροφές). Ως ενημερωτική φορολογική δήλωση φορολογικών ετών, περιπτώσεων και περιόδων από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ (συνδυασμός σημείων α’ του σημείου 1 και στοιχείο α’ του σημείου 1). 2) του άρθρου 54 ΚΦΔ. Οι δηλώσεις ωφέλιμου χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, δηλώσεις φορολογικών στοιχείων πελάτη-προμηθευτή του άρθρου 14 παράγραφος 3, συνοπτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έντυπα δημοσιονομικών και λογιστικών τελών, γνωστοποιήσεις, δηλώσεις εγγραφής (εξαίρεση: φόρος για δήλωση εγγραφής σε το μητρώο), δήλωση στοιχείων μίσθωσης κ.λπ.
  6. Επιπλέον, με την ΠΟΛ.1215/2018 εγκύκλιο διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, η διόρθωση στοιχείων που αφορούν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1 και Ν) ή συνοδευτικά έντυπα (Ε2, Ε3) φυσικών και νομικών προσώπων και εταιρειών. κ.λπ.) εμπίπτουν στην έννοια της διόρθωσης ελλιπούς δήλωσης, επομένως, κατά την υποβολή μιας τέτοιας διορθωμένης δήλωσης, η κύρωση σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) του φορολογικού νόμου δεν θα επιβάλλεται ακόμη και αν καθυστερήσει η υποβολή. Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις της ίδιας εγκυκλίου, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιημένων ατομικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με προαιρετικούς κωδικούς. Κωδικοί 781-782 στον Πίνακα 6 του εντύπου Ε1. υπό την προϋπόθεση όμως ότι η συμπλήρωση των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης για συγκεκριμένο φορολογικό έτος.
  7. Κατόπιν των ανωτέρω, η διαδικαστική κύρωση βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο α) για παράλειψη υποβολής ή καθυστέρηση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων βαρύνει τον φορολογούμενο ενώ είναι υποχρεωμένος να υποβάλει τη δήλωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Αστικού Κώδικα, η υποχρέωση αυτή δεν εκπληρώθηκε ή εκπληρώθηκε μετά την καθορισμένη προθεσμία, ενώ οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ένα δεδομένο φορολογικό έτος δεν θα υπόκεινται σε αυτή την κύρωση. Δεν έχετε παραβιάσει τις φορολογικές σας υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης για φορολογικούς κατοίκους ημεδαπής που δεν αντλούν πραγματικό ή πιθανό εισόδημα και για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που δεν αντλούν πραγματικό εισόδημα από ελληνικές πηγές. Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει επισημανθεί ότι δεν υπάρχει φορολογική υποχρέωση, αλλά η δήλωση αυτή δεν συνιστά φορολογική υποχρέωση (δήλωση πίστωσης μηδέν).
  8. Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η πράξη επιβολής προστίμου σε φυσικό πρόσωπο που καθυστερεί να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά δεν υπόκειται στις σχετικές υποχρεώσεις του ΚΦΕ και του ΚΦΔ μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63Β του κ.ν. KFD.

Πηγή: magnesianews.gr