• 28/02/2024 03:02

Σε 3 στους 10 φορολογούμενους που υποβάλλουν προσφυγές αντιστρέφονται τα πρόστιμα και οι εισπράξεις φόρων

ByGreeceit.gr

Ιούν 15, 2023
Πότε θα γίνει ο φορολογικός έλεγχος 15ετίας;

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους που υπέβαλαν καταγγελίες στο Υπουργείο Επίλυσης Διαφορών (DDR) για να αμφισβητήσουν τις αποφάσεις των φορολογικών αρχών για επιβολή φόρων και κυρώσεων βρέθηκαν σωστοί. .

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, μετά την εξέταση των προσφυγών φορολογουμένων, η ΔΕΔ αντέστρεψε πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους που επιβλήθηκαν από τις εφορίες για φορολογικές παραβάσεις.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους παραπέμφθηκαν 3.553 υποθέσεις προσφυγών φορολογουμένων στα ΔΕΔ και αποφασίστηκαν 2.325 προσφυγές φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, σε 703 περιπτώσεις, ή στο 30,24% των περιπτώσεων αυτών, η ΔΕΔ διαπίστωσε ότι ο φορολογούμενος είχε μερικώς ή ολικώς δίκιο. Αντίθετα, 1.557 προσφυγές απορρίφθηκαν, 14 ανεστάλησαν λόγω παραίτησης του αναφέροντος και 51 απορρίφθηκαν λόγω αθέτησης υποχρεώσεων επειδή έληξε η περίοδος προσφυγής των 120 ημερών.

Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που είδαν τις υποθέσεις τους να απορρίπτονται από το ΔΕΔ προσέφυγαν και στα διοικητικά δικαστήρια. Σημειώστε ότι για να κατατεθεί μια φορολογική υπόθεση στο δικαστήριο, θα πρέπει πρώτα να «περάσει» από το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών.

Ειδικότερα, 1.373 φορολογούμενοι αποφάσισαν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Από το 2013 που άρχισε να λειτουργεί το ΔΕΔ, έχουν υποβληθεί συνολικά 84.889 προσφυγές, εκ των οποίων οι 80.217 έχουν κριθεί. Σε 19.310 περιπτώσεις, η ΔΕΔ διαπίστωσε λάθη στις αποφάσεις των φορολογικών ελεγκτικών μηχανισμών και δικαιολόγησε τους φορολογούμενους.

Η αποκλειστική περίοδος είναι 120 ημέρες
Όπως ορίζει το νομοθετικό σύστημα, η απόφαση επί της προσφυγής θα εκδοθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 120 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής στην αρμόδια φορολογική αρχή. Εάν η απόφαση δεν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον οφειλέτη ή εάν η απόφαση δεν επιδοθεί, η δημόσια προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί από το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών και ο οφειλέτης θεωρείται ότι έχει αναγνωρίσει την άρνηση αυτή μετά τη λήξη της προθεσμία. Η προθεσμία είναι παραπάνω.

Όλοι οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ πριν προσφύγουν στο Διοικητικό Δικαστήριο, εφόσον αμφισβητούν ρητά ή σιωπηρά κάθε ενέργεια που έχει εκδοθεί ή γίνει σε βάρος τους από τις φορολογικές αρχές. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρέπει με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας·

Θα ασκηθεί οριστική προσφυγή στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε τον επίδικο νόμο. Λάβετε υπόψη ότι δεν υπάρχει χρέωση για προσφυγές στο Γραφείο Επίλυσης Διαφορών.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2023, οι προσφυγές μιας σελίδας πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η απαίτηση υποβολής μονοσέλιδων προσφυγών στο Διαδίκτυο δεν ισχύει μόνο για τους αλλοδαπούς φορολογούμενους, στους οποίους προσφέρεται η επιλογή να υποβάλουν χειρόγραφα. Εάν η ψηφιακή υποβολή αποδειχθεί αδύνατη, είναι δυνατή η μη αυτόματη υποβολή στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Η ένστασή σας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

ακριβή στοιχεία του οφειλέτη·
αμφισβητούμενη συμπεριφορά,
τους λόγους, τους ισχυρισμούς και τα έγγραφα στα οποία βασίζεται η αξίωση του οφειλέτη·
Διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά στοιχεία επικοινωνίας του Οφειλέτη που θα ενημερώνεται για αποφάσεις του Τμήματος Επίλυσης Διαφορών, αγωγές και άλλα έγγραφα.

Πηγή: newsit.gr

Πηγή: magnesianews.gr