• 23/02/2024 22:25

Συνταξιοδοτικές συντάξεις: παγίδες και μυστικά για χιλιάδες άτομα που αλλάζουν θέσεις εργασίας

ByGreeceit.gr

Ιούν 5, 2023
Ελάτε στο Viber

Οι «παγίδες» της συνταξιοδότησης με συνέχιση της ασφάλισης έχουν εντοπιστεί στον σχετικό οδηγό που παρουσίασε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ για τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση προσόδου που θα συνεχίσει να είναι οδύσσεια για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων. .

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η συνεχής ασφάλιση, σύμφωνα με τον ορισμό της έννοιας στο άρθρο 22 του ν. 4670/2020, ορίζεται ως η ασφαλιστική κάλυψη διαφορετικών φορέων, κλάδων, σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα έως 31 Δεκεμβρίου 2016. ή ασφάλιση. εκτελούνται σε λογαριασμούς που συμμετέχουν. Εφκα. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από το 2017 και μετά θα ισχύει η παράλληλη ασφάλιση καθώς όλα τα ταμεία έχουν ενοποιηθεί υπό την ομπρέλα του ΕΦΚΑ.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι διατάξεις περί κληρονομιάς εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση ασφαλιστικού κινδύνου, δηλαδή γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Όπως αναφέρει το imerisia.gr, είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι κατά την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μέρους του χρόνου ασφάλισης που δαπανήθηκε σε ιδρύματα, τμήματα, λογαριασμούς και υποκαταστήματα. Πρέπει δηλαδή να συνυπολογιστεί το σύνολο των ωρών (Ν. 1405/83, Αρ. 9). Με άλλα λόγια, τα δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν εν μέρει. Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί μόνο ένα μέρος του χρόνου που δαπανάται για την ασφάλιση κάθε εγγεγραμμένης οντότητας.

Δήλωση υποβολής
Η συνεχιζόμενη κάλυψη των ασφαλιστικών προβλέψεων πρέπει να δηλώνεται κατά την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στον τελευταίο φορέα και έχει διπλό αποτέλεσμα.

Για το ζήτημα της βάσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων:
Ως προς το ύψος του δικαιώματος αποζημίωσης σύνταξης και εθνικής σύνταξης, αυτό υπολογίζεται με βάση τον χρόνο ασφάλισης που έχει συμπληρωθεί (και δηλωθεί) σε όλους τους φορείς.
Προϋποθέσεις επιχορήγησης
Για τη λήψη σύνταξης βάσει των διατάξεων συνεχιζόμενης ασφάλισης, ο ασφαλισμένος του τελευταίου μέλους του φορέα του e-ΕΦΚΑ πρέπει:

Για να λάβετε σύνταξη γήρατος, πρέπει να έχετε 1.000 ημέρες κάλυψης, εκ των οποίων οι 300 ημέρες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια πριν υποβάλετε αίτηση για συνταξιοδότηση ή τερματίσετε την κάλυψή σας. Για την κάλυψη αυτών των χρονικών απαιτήσεων, λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ώρες ασφαλιστικής κάλυψης, οι ώρες εθελοντικής ασφαλιστικής κάλυψης και οι ώρες στρατιωτικής θητείας εάν αγοράζονται ως εικονικές ώρες.

Οι ανωτέρω όροι δεν λαμβάνονται υπόψη για πρόσωπα που, σε ηλικία 67 ετών, έχουν ασφάλιση τουλάχιστον 15 ετών (4.500 εργάσιμες ημέρες) και, λαμβανομένου υπόψη του συνεχούς χρόνου ασφάλισης, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα λόγω γήρατος. . Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται σύνταξη από την υπηρεσία του τελευταίου μέλους του φορέα του ΕΦΚΑ χωρίς άλλες προϋποθέσεις.

Διακοπή δραστηριότητας ή απασχόλησης, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, συσσώρευση ασφαλιστικού κινδύνου αναπηρίας ή σύνταξης θανάτου και λήψη σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου ανά πάσα στιγμή έως και 600 ημέρες πριν από τις διατάξεις του τελευταίου νόμου. Η συνέχιση της ασφάλισης ισχύει για τους καταχωρητές.

Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει εργαστεί για περισσότερες από τις παραπάνω εργάσιμες ημέρες ή εάν έχει εργαστεί αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία του τελευταίου φορέα, η αίτηση του ασφαλισμένου θα διαβιβαστεί στην συμμετέχον ίδρυμα. Οι προϋποθέσεις για να διαβιβάσει ο τελευταίος την επιστολή παραίτησης στον πρώτο είναι:

Ο ασφαλισμένος που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος πρέπει να έχει συμπληρώσει ένα από τα νόμιμα όρια ηλικίας του τελευταίου εγγεγραμμένου φορέα. Το μεταβατικό όριο ηλικίας ορίζεται στα 60 έτη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες και στα 67 για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

Ασφαλισμένος που επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας πρέπει να θεωρείται ανάπηρος σύμφωνα με το νόμιμο ποσοστό αναπηρίας του τελευταίου εγγεγραμμένου οργανισμού.
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου μέλους της οικογένειας του ασφαλισμένου και μπορεί να υποβληθεί αίτημα ανά πάσα στιγμή. Εάν ο ασφαλισμένος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ορίζει ο νόμος οποιουδήποτε αρμόδιου φορέα, με εξαίρεση την τελευταία προϋπόθεση, η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

παράδειγμα
Ο ασφαλισμένος εκτέλεσε την ασφάλιση ως εξής:

σ. ΟΑΕΕ διετία 1983-1984
θ. 1985-1989 ΙΚΑ 900 ΗΑ
σ. ΟΓΑ 10 έτη από το 1990 έως το 1999
θ. ΙΚΑ 5.400 HA από το 2000 έως το 2020.
Συνολικός χρόνος ασφάλισης: 9.900 ημέρες
Εφόσον ο ασφαλισμένος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις συνέχισης ασφάλισης και έχει συνολικά πάνω από 1.000 ΗΑ στον τελευταίο φορέα (ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) και έχει πάνω από 300 ΗΑ την τελευταία πενταετία, Ολόκληρη η συνεχόμενη ασφάλιση. περίοδος θεωρείται ως συμπληρωμένες ασφαλιστικές περίοδοι (δηλαδή ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΦΚΑ έναντι ΙΚΑ ΕΤΑΜ) σε ΕΦΚΑ έναντι ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Εάν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί σύμφωνα με τους όρους της συνεχιζόμενης ασφάλισης, από τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης χάνονται 12 έτη συνταξιοδοτικών ετών (δηλαδή περίοδοι ΟΑΕΕ και ΟΓΑ). Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τις συνολικές ώρες ασφάλισης όλων των φορέων, τμημάτων, υποκαταστημάτων και λογαριασμών που καλύπτονται από τον e-ΕΦΚΑ και το συνταξιοδοτικό δικαίωμα που προκύπτει από την ασφάλιση.

Πηγή: magnesianews.gr